เกริ่น

........สวัสดีครับท่านผู้ชมที่แวะเวียนมาเยี่ยมชมเว็บบล็อกในขณะนี้ เว็บบล็อกนี้เป็นเวทีที่บันทึกและเชื่อมโยงข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับชาวราชภัฏทั่วประเทศทั้ง 46 แห่ง เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ความก้าวหน้าและความเป็นไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยกันไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หลักสูตร เนื้อหาบทเรียน การวิจัย ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยเว็บล็อกนี้จะใช้วิธีลิงค์หรือเชื่อมโยงไปยัง URL ของมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่ง ส่วนเนื้อหาความรู้หรือกิจกรรมใดที่เห็นว่ามีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนก็จะพยายามนำมาเสนอไว้ในพื้นที่เว็บบล็อกนี้เพื่อให้นักศึกษาหรือผู้ชมที่สนใจได้รับรู้และเรียนรู้โดยทันทีทันใด

........เว็บบล็อกนี้สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนได้หลากหลายรายวิชาและแทบทุกคณะหรือทุกโปรแกรมวิชา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหัวข้อเรื่องหรือประเด็นเนื้อหาที่ผู้เรียนและผู้สอนจะสามารถประยุกต์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแต่ละรายวิชา ส่วนผมเองใช้เนื้อหาในเว็บบล็อกนี้เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษารู้จักศึกษาแสวงหาความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีลักษณะเดียวกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีความมุมานะในการศึกษาค้นคว้าและการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะก่อให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักศึกษาที่ดี และจะนำไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ สามารถนำพาชุมชนท้องถิ่นไปสู่ความสุขและความเจริญได้ทั้งปัจจุบันและอนาคต

........นักศึกษาที่ใช้เว็บบล็อกนี้ประกอบการศึกษาค้นคว้าในภาคเรียนที่ 1/2552 ได้แก่
........1. วิชาการผลิตวัสดุกราฟิก
........2. วิชาเทคโนโลยีการศึกษา
........3. วิชาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ